Fölin matkakorteista poistettava merkintä sukupuolesta

Aloitteeni Turun kaupunginvaltuustolle 19.3.2018:

Fölin matkakortti aiheuttaa ongelmia sukupuolivähemmistöille. Matkakorttiin on tallennettu sen haltijan sukupuoli. Kun matkustaja näyttää korttia bussin lukulaitteelle, laite kertoo sukupuolen kuljettajalle. Jos matkustajan sukupuoli ja kortin sukupuoli eivät näytä täsmäävän, kuljettaja voi jopa estää matkustajan pääsyn bussiin. Tämä käytäntö voi aiheuttaa traumatisoivia tilanteita esimerkiksi transsukupuolisille tai ihmisille, joiden ulkonäkö ei vastaa totuttua normia tietystä sukupuolesta. Jotkut Fölin käyttäjät ovat joutuneet luopumaan matkakortistaan, koska eivät uskalla ongelmatilanteiden pelossa sitä käyttää.

Fölin tulisi poistaa sukupuoli matkakortista eli tehdä matkakorteista sukupuolineutraaleja. Esimerkiksi Tampereella on jo käytössä sukupuolineutraali matkakortti, joten käytäntö lienee sovellettavissa myös Turkuun.

Maahanmuuttajanaisille suunnatut palvelut turvattava lähiöissä

Aloitteeni Turun kaupunginvaltuustolle 19.3.2018:

Turussa on monia maahanmuuttajavaltaisia lähiöitä, joissa tukipalveluille on suuri kysyntä ja tarve. Eräs tärkeä ryhmä ovat maahanmuuttajanaiset, jotka ovat toisinaan hyvinkin kauan viettäneet aikaa kotona ilman mahdollisuutta kielenopetukseen tai kotouttamispalveluihin.

Näille ryhmille suunnattujen palvelujen tavoitteena pitäisi olla maahanmuuttajaperheiden osallisuusmahdollisuuksien lisääminen ja ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnan tulisi myös olla matalan kynnyksen palvelua ja osallistujille maksutonta. Palvelujen järjestäjällä pitää olla vankka kokemus, vahva kulttuurin tuntemus, kyky perhelähtöiseen ja hyvinvointia tukevaan otteeseen sekä monipuoliset verkostot. Asiakasryhmänä voivat olla pakolaistaustaiset turvapaikanhakijat, kotoutumispalvelujen piirissä olevat naiset sekä kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajanaiset, jotka eivät ole silti kyenneet oppimaan riittävästi kieltä, eivät saaneet töitä tai kyenneet sopeutumaan yhteiskuntaan.

Palvelumuotoja ovat palveluohjaus, kielen opetus, työkokeilut sekä muun kielellisen tuen tarjoaminen arkeen. Kielikurssilla olevien naisten pienille lapsille tarjotaan lastenhoito kurssin ajaksi.

Tämän tyyppistä toimintaa esimerkiksi Lausteella ja Halisissa jo onkin, mutta toiminnan pitäisi olla jatkuvaa, ei hankerahoituksiin ja projekteihin tukeutuvaa. Esitänkin, että maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumista ja kielitaitoa tukevat toimintamallit pitäisi saada vakinaistettua ja kustannettua pitkän tähtäimen periaatteella kaupungin varoin ainakin Lausteella, Varissuolla ja Halisissa.

Erityisen tuen oppilaiden määrä yleisopetuksen ryhmissä selvitettävä

Aloitteeni Turun kaupunginvaltuustolle 26.2.2018:

Turussa noudatetaan perusopetuksen palvelujen suhteen ns. inkluusioperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että myös oppilaat, jotka tarvitsevat erityistukea, sijoitetaan lähikoulun yleisopetusryhmään. Tällöin keskitetyn palvelun kouluihin kohdistuu vähemmän painetta. Tämä periaate voi toimia, jos erityisoppilaan mukana kouluun tulee riittävä määrä tukea ja resursseja – sinänsä lähikouluperiaate on kannatettava.

Lähiöiden eriytyessä Turkuun on kuitenkin syntynyt perusopetuksen luokkia, joissa erityisen tuen oppilaita ja/tai maahanmuuttajataustaisia oppilaita on jopa yli puolet oppilasmäärästä. Tällainen tilanne on kestämätön.
Turussa täytyy välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tällaisten luokkien muodostuminen estetään. Ensimmäinen askel on, että tehdään tarkka, luokkakohtainen selvitys siitä, kuinka paljon turkulaisissa yleisopetuksen ryhmissä on erityisen tuen oppilaita tai alle kolme vuotta Suomessa asuneita, kotikielenään muita kuin suomea puhuvia oppilaita, jotka tarvitsevat tehostettua suomen kielen opetusta.

Selvityksen valmistuttua tulee luoda menettely, jonka myötä yhteen opetusryhmään ei voi sijoittaa liian monta erityisen tuen tarpeessa olevaa tai alle kolme vuotta Suomessa asunutta lasta. Lisäksi tällaisen ryhmän kokoa tulee rajoittaa.